Inschrijving

De inschrijving is pas definitief na volledige betaling van het cursusgeld.
De inschrijvingen worden genoteerd in volgorde van betaling.

Betaling

De factuur is betaalbaar binnen de termijn aangeduid op de factuur.  Indien pas kort voor de aanvang van de workshop of het evenement betaald werd, dient het betalingsbewijs bij de aanvang ervan overhandigd te worden.

Annulering

Annulering door de deelnemer:
Annulering door de deelnemer is slechts mogelijk na melding ervan aan EarthWise Education per brief of e-mail waarvan de ontvangst is bevestigd. In geval van annulering van de inschrijving voor training of opleiding, en dit ten minste twee weken voor aanvang van de cursus, is geen vergoeding verschuldigd.
In geval van een latere annulering, blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een ingeschreven deelnemer die toch niet kan deelnemen, kan zich laten vervangen door iemand anders.  Hier worden geen extra kosten voor aangerekend.

Als een deelnemer stopt vlak voor aanvang van de opleiding of tijdens de opleiding, geeft dit geen recht op terugbetaling van een deel of het geheel van het inschrijvingsgeld.

Drukfouten van prijzen en/of data in publicaties kunnen niet worden ingeroepen als argument voor annulering of weigering om het werkelijke bedrag van de opleiding, workshop of het evenement te betalen.

Annulering door EarthWise Education:

EarthWise Education behoudt zich het recht om een opleiding, workshop of evenement niet te laten doorgaan wanneer het minimum aantal deelnemers niet gehaald werd of in geval van overmacht.
In dat geval kan de geannuleerde opleiding worden verschoven naar een latere datum.
De deelnemer heeft het recht om te weigeren de uitgestelde opleiding op de nieuw geplande datum te volgen. In dat geval verbindt EarthWise Education zich ertoe het betaalde inschrijvingsgeld integraal terug te betalen.

Enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent zijn bevoegd om eventuele geschillen te behandelen.