Inschrijving

De inschrijving is pas definitief na volledige betaling van het cursusgeld.
De inschrijvingen worden genoteerd in volgorde van betaling.

Prijzen

De prijzen voor opleidingen, workshops en andere zijn in Euro, ex BTW, tenzij anders vermeld.

Betaling

De factuur is betaalbaar binnen de termijn aangeduid op de factuur, dit behoudens andersluidende overeenkomst.  Indien pas kort voor de aanvang van de workshop of het evenement betaald werd, dient het betalingsbewijs bij de aanvang ervan overhandigd te worden. In het geval van niet-betaling van het bedrag op de vervaldatum zal automatisch, van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling, de wettelijke interestvoet aangerekend worden. Bovenop deze interest is de deelnemer aansprakelijk voor de betaling van een forfaitaire vergoeding voor de administratieve kosten veroorzaakt door deze laattijdige betaling. De deelnemer gaat ermee akkoord dat deze vergoeding is vastgesteld op 10% van het totale uitstaande bedrag (zonder interest), met een minimum van € 65 excl. BTW.

Aansprakelijkheid

De deelnemer is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding te volgen. Bij twijfel over uw gezondheid (bijv. zwangerschap, allergie of andere) wordt u dringend geadviseerd overleg te plegen met uw huisarts. Bij specifieke zorgnoden is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer om Het Leercentrum EarthWise Education hiervan op de hoogte te stellen, mogelijks door een medisch attest, waarna aanpassingen in het gevolgde programma (voornamelijk de fysieke gedeelten in het programma, voedingswensen, overnachting) kunnen besproken worden. Het Leercentrum EarthWise Education aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De deelnemer vrijwaart het opleidingsinstituut voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, mededeelnemers.

Het Leercentrum EarthWise Education aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemer of anderszins door de deelnemer meegebrachte materialen gedurende de opleiding of anderszins verblijf van de deelnemer in de(les)lokalen van het Leercentrum EarthWise Education of de door het Leercentrum gehuurde (les)lokalen cq locaties.

Het Leercentrum EarthWise Education is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de deelnemer overkomt tijdens of in verband met het volgen van de opleiding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van het Leercentrum EarthWise Education of haar docenten.

Annulering

Annulering door de deelnemer:
Annulering door de deelnemer is slechts mogelijk na melding ervan aan het Leercentrum EarthWise Education per brief of e-mail (info@earthwise.education) waarvan de ontvangst is bevestigd. In geval van annulering van de inschrijving voor training of opleiding, en dit ten minste een maand voor aanvang van de cursus, is een annuleringskost van 150 Euro (excl. btw) vergoeding verschuldigd. Bij annulering tussen een maand en de start van de opleiding blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Doorschuiven naar een volgend jaar is niet mogelijk.

Een ingeschreven deelnemer die toch niet kan deelnemen, kan zich laten vervangen door iemand anders, voor zover deze persoon voldoet aan de eventuele deelnamevoorwaarden van de respectievelijke workshop/training/opleiding.  Deze deelnamevoorwaarden, indien van toepassing, worden vermeld bij de beschrijving van de workshop/training/opleiding. Bij vervanging van een ingeschreven deelnemer worden geen extra kosten aangerekend.

Als een deelnemer stopt vlak voor aanvang van de opleiding of tijdens de opleiding, geeft dit geen recht op terugbetaling van een deel of het geheel van het inschrijvingsgeld.

In geval van overlijden, ongeval of ziekte kan de annulatie kosteloos gebeuren mits de nodige doktersattesten bezorgd worden via mail naar info@earthwise.education vóór de aanvang van de opleiding/cursus/workshop. Het inschrijvingsgeld wordt dan integraal teruggestort, voor zover het inschrijvingsgeld reeds was vereffend, of tot zover gedeeltelijk was vereffend.

Drukfouten van prijzen en/of data in publicaties, of in de automatische verwerking, kunnen niet worden ingeroepen als argument voor annulering of weigering om het werkelijke bedrag van de opleiding, workshop of het evenement te betalen.

Annulering door het Leercentrum EarthWise Education:

Het Leercentrum EarthWise Education behoudt zich het recht om een opleiding, workshop of evenement niet te laten doorgaan wanneer bv. het minimum aantal deelnemers niet gehaald werd of in geval van overmacht.
In dat geval kan de geannuleerde opleiding worden verschoven naar een latere datum of aangeboden worden in een andere vorm (bijvoorbeeld online).
De deelnemer heeft het recht om te weigeren de uitgestelde opleiding op de nieuw geplande datum te volgen. In dat geval verbindt het Leercentrum EarthWise Education zich ertoe het betaalde inschrijvingsgeld integraal terug te betalen.

Indien de deelnemer reeds de opleiding heeft aangevat en EarthWise Education zelf beslist om de deelname (tijdelijk) te schorsen, wordt het inschrijvingsbedrag pro-rata terugbetaald.

Aanwezigheid

Voor de gecertificeerde opleidingen wordt verwacht dat de deelnemer een aanwezigheidsgraad van 90% heeft. Uitzonderingen kunnen toegestaan worden mits voorafgaande melding aan de start van de opleiding. Er wordt dan gekeken hoe de deelnemer de gemiste lessen of samenkomsten kan inhalen.

Intellectueel eigendom

Het Leercentrum EarthWise Education behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

Om de ziel en de schoonheid van de opleiding van EcoTuner® te bewaken, wordt aan de deelnemer gevraagd om rekening te houden met volgende zaken:

De door het Leercentrum EarthWise Education verstrekte leerprogramma’s en stukken, zoals readers, teksten, PowerPoint presentatie, filmpjes, audio, oefeningen, enz., binnen de opleidingen, workshops en website zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de deelnemer in zijn/haar EcoTuner-praktijk of aanverwante (uitgezonderd leeromgevingen, zie verder) en mogen niet door de deelnemer zonder voorafgaande toestemming van EarthWise Education worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht worden, tenzij anders vermeld.

De opleidingen, aangeboden leermateriaal binnen de opleidingen of workshops en materiaal op de website zijn niet bedoeld om zelf (toegepaste) Ecopsychologie te doceren of beroepstrainingen te ontwikkelen. Voor het doceren of trainen van (toegepaste) Ecopsychologie, of voor het opzetten van een leergang van (toegepaste) ecopsychologie, dient een specifieke train-the-trainer gevolgd te worden. In samenwerking of onder supervisie van EarthWise Education kunnen hierop uitzonderingen toegelaten worden. EarthWise Education verkiest meestal samenwerking en ondersteunend op te treden. Wel is het toegelaten om het leermateriaal te gebruiken in persoonlijke ontwikkelingstrajecten die aangeboden worden aan specifieke doelgroepen.

Extern communiceren over de opleiding EcoTuner® kan, mits het de inhoud van de opleiding niet onthult. Wel moedigen we aan om persoonlijke reflecties of ervaringen naar aanleiding van het volgen van de opleiding te delen in de geest van de opleiding en de visie van EarthWise Education (geexpliciteerd op de website).

Bij externe communicatie over EcoTuner® wordt gevraagd de correcte merknaam te vermelden, te verwijzen naar de website van EarthWise Education of aan correcte bronvermelding te doen (bv. Sterckx, A. (2018). Handboek Natuurcoaching, De Koraalwaaier als leidraad, Ecologize).

De deelnemer mag zichzelf slechts EcoTuner of Ecotuner noemen na het behalen van het internationaal certificaat. Personen die in opleiding zijn mogen “Ecotuner in opleiding” vermelden. De term ‘ecopsycholoog’ mag enkel gebruikt worden indien de beoefenaar ook een erkend masterdiploma in psychologie heeft behaald.

Gebruik van foto’s/filmpjes

EarthWise Education maakt soms foto’s of filmpjes tijdens de activiteiten die gebruikt kunnen worden voor prdoeleinden. Wil je niet dat er foto en/of filmmateriaal gebruikt wordt waar jij op staat, laat dit dan per email of mondeling weten.

Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen het Leercentrum EarthWise Education en de deelnemer is het Belgisch en Europees recht van toepassing.

Op alle door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is het Belgisch het Europees recht van toepassing.

Enkel de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde zijn bevoegd om eventuele geschillen te behandelen.

Meer natuur in je leven voor een gezond, gelukkig en zinvol leven